Alle praktische info op een rijtje

Bij onderstaande thema’s kun je de bijbehorende informatie lezen.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 0492-381214.

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van je kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met je.

  Informatieavond
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoor je alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

  Ouderavond / rapporten
  Wij hebben 3 oudergesprekken in het schooljaar.

  Het eerste gesprek in oktober is het kennismakingsgesprek met de ouders, waarbij we van elkaar verwachtingen afstemmen en staat ook in het teken van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Het tweede (in januari-februari) en derde gesprek (juni-juli) zijn ontwikkelgesprekken. Dit gesprek is met het kind en de ouders, naar aanleiding van het rapport. Het rapport vind je in MijnRapportfolio, dit is een digitale omgeving waar de leerling en leerkracht documenten kunnen uploaden. Dit is voor iedereen het hele schooljaar toegankelijk.

  Ouderapp
  Via de Parro-app deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Elke 2 weken ontvang je op vrijdag onze nieuwsbrief via de Parro-app. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  Wij hebben een continue-rooster, dus de kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag een lunch op school. De lunch wordt verzorgd door de ouders. Wij stimuleren om dit zoveel mogelijk gezond te doen.

  In de ochtend is er een kleine pauze, de leerlingen spelen buiten en mogen dan een stuk fruit en wat te drinken meebrengen.

 • Verjaardagen

  Wanneer uw kind jarig is mag hij/zij trakteren.

  In groep 1 en 2 mogen de ouders de verjaardag mee vieren. Je maakt een afspraak met de leerkracht voor een moment van trakteren.
  Wij vinden het fijn als de traktatie gezond is en bescheiden.

 • Vertrouwenspersoon

  De interne contactpersonen

  Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?

  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders.

  De interne contactpersonen van onze school zijn:

  Hetty Peeters           hetty.peeters@eenbes.nl

  Mariël Torres           mariel.torres@eenbes.nl

  De externe vertrouwenspersoon

  Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kunt u ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

  • Nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • Zo nodig bemiddelen in de situatie;
  • Adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • Ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
  • Zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • Contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

  De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van

  Eenbes basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf.

  De interne contactpersoon van de school verwijst je naar hen door als je er samen niet uitkomt.

  Contactpersoon El Theuws is bereikbaar via e-mail:

  el.theuws@enzelf.nl of telefonisch via: 06 12407652

 • Medezeggenschapsraad

  Medezeggenschapsraad(MR) (mr.kindcentrumbreinplein@eenbes.nl)  

  De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect – aangaan. Denk hierbij aan de veiligheid op school, het schoolplan, begroting en huisvesting. 

  De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij sommige besluiten eerst het advies van de MR wil inwinnen en daarna een besluit kan nemen na instemming van de MR. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. 

  De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen en bij dat overleg is vaak de directeur als adviseur aanwezig. Dit overleg is in principe openbaar, mits de inhoud vertrouwelijk is.  

  Wil je de vergadering bijwonen, dan neemt u contact op met de secretaris Hetty Peeters. hetty.peeters@eenbes.nl U bent toehoorder. 

  Oudergeleding m.i.v. 04-11  Teamgeleding m.i.v. 04-11 
  Elke Maas – voorzitter Hetty Peeters – secretaris 
  Caroline Schoonings  Monique Teepen 
  Ellen Boeren Maike van Rodijnen 

  Kindermedezeggenschapsraad. (KMR)
  Wij hebben op school een leerlingenraad (KMR) die d.m.v. verkiezingen wordt samengesteld. Uit de groepen 5 t/m 8 zit er een leerling in de raad. Om de 6 weken is er een vergadering met Barbara Hoens, de directeur. De kinderen dragen bij aan de ontwikkelingen op school en kunnen een mening geven over school. Zij koppelen ook de gespreksonderwerpen weer terug naar de groepen. 

 • Ouderraad

  Ouderraad (or.breinplein@eenbes.nl) 

  Onze school werkt goed samen met een zeer betrokken en enthousiaste ouderraad. De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdragen en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan MR en directeur. De medezeggenschapsraad bespreekt jaarlijks de begroting en het financieel jaaroverzicht van de oudergelden. De ouderraad ondersteunt het team actief bij onder andere  Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolreis en sportdag. Ze vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. Een deel van de ouderraad heeft een taak als klassenouder. 

  Ouderraad: 

  Voorzitter  Nicole van de Weijer
  Penningmeester   Marlinda Hendrickx
  Secretaris Melanie Wagemans
  Materiaal beheer Lonneke van Laarhoven
  Algemeen: Linda Jansen
     Nicole van Aarle
     Femke Dankers
     Joyce Romonesco
     Lieke van den Eynden en Marjolein Manusev

   Ouderbijdrage
  Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders gevraagd de ouderbijdrage te voldoen. Dit kan middels een overboeking of via een tikkie. De ouderbijdrage bedraagt €25,- euro per kind. Voor kinderen die na 31 maart instromen wordt in dat jaar geen ouderbijdrage gevraagd. 

  De bijdrage is vrijwillig en wordt over het algemeen besteed aan speciale activiteiten voor leerlingen waarvoor er geen vergoeding vanuit het ministerie ontvangen wordt, zoals vieringen en festiviteiten. Je kunt de ouderbijdrage voor uw kind(eren) overmaken op rekeningnummer NL42 RABO0101433654 ten name van Ouderraad Breinplein. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). 

  Wanneer je niet in staat bent je bijdrage uit eigen middelen te voldoen, kun je een aanvraag doen voor ondersteuning voor het betalen van het schoolgeld via de mail: barbara.hoens@eenbes.nl 

 • Verkeersveiligheid

  Brabants Verkeersveiligheidslabel

  Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

  Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school.

  Kindcentrum Breinplein heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel BRONS.

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden.

  Maandag    8.30 – 14.45 uur 
  Dinsdag    8.30 – 14.45 uur 
  Woensdag    8.30 – 12.30 uur  
  Donderdag    8.30 – 14.45 uur 
  Vrijdag    8.30 – 12.30 uur 

  De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor school is er geen toezicht op het plein. De deur gaat om 8.20 uur open, dan kunnen de leerlingen naar binnen komen.  De lessen starten om 8.30 uur. 

  Wij hebben een continurooster, dus alle kinderen eten op school op maandag, dinsdag en donderdag.

 • Vakanties

  Vakanties 2023-2024 

  Herfstvakantie   16  – 20 oktober 2023
  Kerstvakantie   25 dec 2023– 06 januari 2024
  Carnavalsvakantie   12 – 16 februari 2024
  2e Paasdag      1 april 2024
  Meivakantie     22 april 2024– 03 mei 2024
  Hemelvaart      09 en 10 mei 2024
  2e Pinksterdag   20 mei 2024
  Zomervakantie   05 juli 2024 – 18 augustus 2024 

 • Studiedagen

  Woensdag 6 december 2023

  Maandag 29 januari 2024

  Vrijdag 29 maart 2024

  Donderdag 20 juni 2024

Downloads