Ziekte en verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.

 

Bij ziekte van uw kind kunt u dit ons ’s morgens voor 8.30 uur laten weten in de Parro-app. U kunt hierbij de reden van de absentie aangeven.

U hoeft hier niet meer over te bellen. Mocht u de absentie nog nader toe willen lichten graag via de mail van de leerkracht die de dag werkt. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

Verlofformulieren

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

  • Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie en bij de directie.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor u niet mogelijk is.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

 

Klik hier voor uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof.

 

Zieke leerkracht

Als een leerkracht ziek is komt er een vervanger voor de groep. 

  • De vervangerspool van de Eenbes wordt als eerste gebeld bij melding van ziekte. 
  • Als de vervangerspool leeg is, zoekt de directeur een collega die eventueel een extra dag wil werken.
  • Soms kan IB-er, directeur of leerkracht zonder klassentaken een klas opvangen.  
  • Als er geen vervanger is, verdelen we een groep over de andere groepen. Dit doen we om de beurt, zodat  niet steeds dezelfde groep wordt verdeeld. 
  • Wanneer verschillende leerkrachten ziek zijn, kunnen we ouders verzoeken om kinderen thuis te houden voor 1 of 2 dagen. Als er echt geen opvang is thuis, zullen we als school met u samen zoeken naar een oplossing. Dit enkele kind kan in een andere groep geplaatst worden of naar een kinderopvang gebracht. (hiervoor betalen de ouders zelf de kosten)
  • Inzet van Qrabbl, dit is iemand die met de groep een dag creatief aan de slag gaat. (geen lesprogramma)

Wij communiceren hierover via de mail en de app Klasbord.

Als een leerkracht afwezig is vanwege scholing of ander verlof, wordt deze ook vervangen door de vervangerspool.