Hoe is onze ondersteuning ingericht:

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning, begeleiding of aandacht nodig. Met passend onderwijs zorgen wij ervoor dat ieder kind onderwijs op maat krijgt. Samen met de ouders bepalen we het juiste traject voor ieder kind. Meestal kan het kind op de eigen school extra begeleiding krijgen. Dat heeft ook de voorkeur. Is het kind beter op zijn plaats in het speciaal basisonderwijs? Dan is dat een mogelijke vervolgstap.

Onze zorgvisie

Ieder kind is anders. Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Wij begrijpen dat dit vragen bij je kan oproepen. Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt dat aansluit bij zijn behoeften en mogelijkheden.

Zorgstructuur

We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen, dat is ons uitgangspunt.

Belangrijke elementen in onze zorgstructuur zijn:

 • Een duidelijke zorgroute met groepsbesprekingen, evaluaties en groepsoverzichten en groepsplannen
 • Een leerlingvolgsysteem (Parnassys)
 • Team-, Zorgteam-, Leerlingbesprekingen
 • Groepsbezoeken
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
 • Welbevindingsgesprekken
 • Kindgesprekken
 • Oudergesprekken
 • Teamscholing en presentaties
 • IB netwerk
 • Dossiervorming
 • Ondersteuning door het expertisecentrum
 • Extra ondersteuning binnen of buiten de groep (dyslexiebegeleiding, Plusklas, schoolmaatschappelijk werk (SMW))
 • Goede afstemming met peuterspeelzaal en kinderopvang

Zorg- en ondersteuningsteam

We werken nauw samen met ons zorg- en ondersteuningsteam om kinderen zo goed mogelijk zorg op maat te kunnen bieden. Daarbij benutten we de expertise van onze zorgpartners:

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Schoolarts GGD
 • Verpleegkundige GGD
 • Expertisecentrum De Eenbes
 • Interne begeleider(s)
 • En eventueel  leerkracht en directie

Passend onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend netwerk in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij uw kind.

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directeur. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.

 

naar het samenwerkingsverband