Zo ziet ons onderwijs eruit

In de ochtend zijn alle leerlingen in hun eigen groep bezig met de doelen van rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen. Alle leerlingen volgen de instructie van de leerkracht en gaan daarna aan de slag met individuele verwerking van de lesstof, ten eerste in een werkboekje en daarna mogelijk op een i-pad. Wij hebben aandacht voor de individuele leerling, sommige door een extra instructie, herhaling of verrijking. In onze school zorgen wij voor rust, reinheid en structuur.

In de middag wordt er samengewerkt met leerlingen van andere groepen, aan creatieve projecten zoals de ateliers. Ook bij de lessen van wereldoriëntatie en Wetenschap en techniek, worden projecten gezamenlijk georganiseerd, zodat leerlingen van en met elkaar leren.

Sociale veiligheid op school

Wij werken met de methodieken van Sociaal Sterke groep.

Sociale veiligheid

Naast fysieke veiligheid vinden wij een veilig pedagogisch klimaat een vereiste. Onze leerkrachten zijn zich bewust van hun gedrag tegenover de leerlingen. In de klas en in de school proberen we een sfeer te creëren waarbij rust, saamhorigheid, openheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.

We werken vanuit drie positief geformuleerde kapstokregels:

  • Wij gaan correct met elkaar om.
  • Wij gaan prettig met elkaar om.
  • Ik lever een bijdrage aan een prettige omgang.

We maken de kinderen medeverantwoordelijk voor een open, veilige plek waar ze met veel plezier naar toegaan, zodat ze een gezamenlijke bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat.

Samen met de ouders willen we uitvoering geven aan de afspraken, hebben we een fijne school waar iedereen graag naar toe komt.

 

Onderwijs in beweging, rust in de klas

Onze kijk op onderwijs is altijd in ontwikkeling, al houden we graag vast aan duidelijke structuren die kinderen rust en overzicht geven. De indeling van ons gebouw is gericht op ontmoeten en samenwerken: de verschillende klaslokalen liggen rondom de aula, het kloppend hart van onze school. Hier werken we in de middagen ook aan projecten en thema’s met kinderen van verschillende leeftijden door elkaar. Er is onderling respect, rangen en standen kennen we niet, want iedereen is gelijk en jong en oud werken samen. Diversiteit en inclusiviteit leer je niet uit boeken, maar door te leren van elkaar.

Onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren

We leren kinderen reflecteren op zichzelf en vanuit deze reflectie stellen ze persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen op. Naar mate leerlingen ouder worden krijgen zij meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap over het leerproces.  Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook hun eigen inbreng hebben in het onderwijs en zich eigenaar voelen. Verder mogen alle kinderen hun inbreng geven voor de keuze van thema’s, projecten, presentaties en werkstukken.

We richten ons op onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren waarbij kinderen, kennis, inzichten en vaardigheden van de 21 ste eeuw opdoen. Leerlingen bepalen zo, binnen gestelde kaders, hun eigen leervragen.

Talentontwikkeling

In het middagprogramma werken we groepsdoorbrekend aan ateliers (de creatieve vakken),  Wetenschap en Techniek en Wereldoriëntatie. Wij spreken de nieuwsgierigheid, creativiteit, kritische houding, verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van kinderen aan. We richten ons op een vragende houding van leerlingen waarbij ze eigen verantwoordelijkheid nemen.

In MijnRapportfolio kunnen kinderen foto’s zetten van mooie creaties of werkstukken. Ook een stukje schrijven hierbij over de behaalde doelen, stimuleren we zoveel mogelijk.

Brainport school

De pijlers van Brainport in onze school:

Taalvaardigheid: De school zet in op (vroeg) vreemde talenonderwijs, Engels vanaf groep 1.

Wereldburgerschap: De school zet in op cultureel bewustzijn en burgerschapsontwikkeling bij leerlingen. Leerlingen ontwikkelen hierdoor een positieve houding ten opzichte van andere culturen en hebben tevens kennis van andere culturen.

Interculturele communicatie en samenwerkingsvaardigheden. Het gaat ook over het rekening houden met deze diversiteit en het bouwen van vertrouwensrelaties in diverse samenwerkingen.

Cultuur Loper

Kindcentrum Breinplein neemt deel aan de Cultuur Loper, waarmee we investeren in de kwaliteit van onze cultuureducatie. Binnen verschillende thema’s besteden we structureel aandacht aan kunst, cultuur en beeldende vorming, muziek en dans.

Wij creëeren hiermee een rijke en betekenisvolle leeromgeving die de nieuwsgierigheid van het kind prikkelt. De cultuureducatie is van grote toegevoegde waarde omdat het bijdraagt aan het prikkelen van de verwondering van de kinderen.

Leren van elkaar

Heldere communicatie en een samenwerkingsrelatie vanuit vertrouwen in elkaar, met ouders en verzorgers is onmisbaar om de schooldagen georganiseerd en prettig te laten verlopen. Om op de hoogte te blijven van het welzijn van ieder kind onderhouden we via meerdere kanalen over en weer contact.  Met de leerlingmedezeggenschapsraad, ouderraad en de medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en leerkrachten, blijven schooldirectie en overkoepelend bestuur het hele jaar door in gesprek. Binnen ons team leren we dagelijks van en met elkaar door het geven en ontvangen van feedback. Hierdoor is ons onderwijs continu in ontwikkeling en streven we een verbetercultuur na: iedere dag een beetje beter.