Passend onderwijs

Ondersteuning binnen Eenbes Basisonderwijs

Als school van Eenbes Basisonderwijs willen wij uw kind passend onderwijs bieden, zo veel mogelijk thuisnabij. Heeft een leerling meer nodig dan de professionals van onze school kunnen bieden? Dan zoeken we samenwerking. We halen extra expertise onze school in, of we kijken welke school van Eenbes Basisonderwijs beantwoordt aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We hebben deze manier van werken beschreven in het Eenbes Bestuurs Ondersteunings Profiel (BOP). De complete versie van het BOP vindt u op de website www.eenbes.nl. Daarin staat beschreven welke basis-ondersteuning aanwezig is op onze scholen per kern/gemeente: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen.

 

De basisondersteuning bij Eenbes Basisonderwijs:

  • Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit die de onderwijsinspectie vraagt.
  • Eenbes Basisonderwijs heeft een vast team van psychologen, orthopedagogen, ambulante begeleiders en coaches die de scholen adviseren en ondersteunen.
  • Het Eenbes Expertise Netwerk bestaat uit lerende netwerken. Daarin vergroten onze leerkrachten hun expertise, o.a. op het gebied van gedrag, taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Eenbes Basisonderwijs heeft 7 plusklassen, verdeeld over 3 gemeenten: Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Nuenen. De leerkrachten van de plusklassen ondersteunen de scholen bij het creëren van een afgestemd aanbod. Hoogbegaafde kinderen bezoeken de plusklas een dagdeel per week voor een ondersteunend aanbod.
  • Eenbes Basisonderwijs biedt tijdelijke arrangementen aan kinderen met een bijzondere ondersteunings-behoefte en aan leerkrachten die extra expertise nodig hebben. Dit gebeurt per kern: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen, maar ook per school.
  • Eenbes Basisonderwijs is ook het bestuur van de Van der Puttschool in Geldrop: een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Kinderen kunnen hier terecht voor een (tijdelijk) arrangement SBO in kleinere klassen met speciaal opgeleide leerkrachten.

 

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden.

We doen alles om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We vinden het belangrijk dat iedere leerling kan meedoen, zich kan ontwikkelen en kan leren. Toch is het niet altijd mogelijk om volledig ‘inclusief’ onderwijs te bieden waarin we iedereen de begeleiding bieden die nodig is. Er ligt een grens wanneer:

  • de veiligheid van de leerling, de groep of de leerkracht in gevaar komt;
  • er in het systeem om de leerling heen grote problematiek speelt waarbij maatschappelijke partners hun rol niet (kunnen) waarmaken;
  • een leerling zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien.

In deze gevallen bekijken we samen met u en uw kind wat de best passende plek is. We werken daartoe samen met de andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland, https://po.swv-peelland.nl

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school       

De leerkracht heeft zorg voor iedere leerling en gaat zo goed mogelijk om met verschillen die er zijn.

De leerkracht begeleidt en stimuleert de leerling tijdens de verschillende werksituaties.

De groepsleerkracht werkt op de eerste plaats preventief door het geven van goede instructies. Hiervoor hanteren wij het model expliciete directe instructie. Opmerkelijke zaken worden geobserveerd en vastgelegd. Wij noteren gegevens over de leerlingen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen, gebruiken wij de methode Zien! www.zienvooronderwijs.nl

Passend Onderwijs

Als school hebben wij een zorgplicht. Dat betekent dat we samen met andere scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elke leerling. Hierbij staat voorop dat leerlingen zoveel mogelijk naar een reguliere basisschool gaan.

Ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op onze school gelden de visie en de uitgangspunten voor de basisondersteuning uit het Bestuursondersteuninsprofiel. (BOP) De Specifieke ondersteuning (SOP) die wij op onze school bieden,vindt u hier. Voor meer informatie verwijzen wij u tevens naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten: https://po.swv-peelland.nl/

Ernstige Enkelvoudige Dyslexieklachten (EED)

Onze school heeft de kennis om in de meeste gevallen leerlingen met dyslexie de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Soms is een dyslexieprobleem zo complex, dat de begeleiding op school niet voldoende aanslaat. Dan wordt een leerling verwezen naar meer gespecialiseerde hulp.

Is er sprake van een combinatie met een andere stoornis, dan is er sprake van EED (Ernstig Enkelvoudige Dyslexieklachten). Het kan zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een specialistische behandeling via de gemeente. 

Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

We willen leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte nodig hebben, deze zo tijdig mogelijk op de meest adequate wijze kunnen bieden. Binnen ons systeem wordt uitgegaan van verschillen tussen leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Door de voorzieningen op individueel-, groeps- en schoolniveau op elkaar af te stemmen, wordt ingespeeld op de behoeften van leerlingen.

We houden daarbij rekening met de totale persoonlijkheid van ieder kind. Voor enkele leerlingen kan volgens protocol een individueel plan van aanpak worden opgesteld. Samen met de ouders wordt de ondersteuningsbehoefte voor hun kind afgestemd en weggeschreven in dit plan van aanpak. Ouders zijn hierin mede partners. De extra hulp binnen de groep wordt gegeven door de leerkracht zelf.  Door differentiatie binnen de instructie kunnen de verschillen tussen leerlingen begeleid worden. Als dan nog blijkt dat het geboden onderwijsprogramma niet genoeg aansluit bij de individuele ontwikkeling van een kind, kan in het belang van een kind besloten worden om het te laten doubleren of versneld door te laten stromen. We besluiten daartoe in overleg met de ouders.