Ouderbetrokkenheid

 

Ouderbetrokkenheid

Ouders die kiezen voor onze school, hebben een bepaalde verwachting. Zij mogen van de school verwachten dat we goed onderwijs aanbieden en oog hebben voor het welzijn van hun kind. Zonder de hulp van ouders is het niet mogelijk om goed onderwijs te geven. Ouders kennen hun kind het best en zijn partner bij het zoeken naar de goede wegen om de kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Onderwijs is een deel van de opvoeding en dat doen we samen met de ouders.

We verwachten van ouders een helpende hand. Graag willen we dat ouders meedenken waar nodig. We vormen samen een team rondom het welzijn van het kind. U kunt uw betrokkenheid op verschillende manieren laten zien.

Vormen van ouderbetrokkenheid

Educatief partnerschap

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Er zijn regelmatig oudergesprekken, over het kind in een 2-richting gesprek, we willen de expertise die de ouders van hun kind hebben meenemen in de begeleiding op school.

2x per jaar maken we een digitaal rapport, dat we uploaden in MijnRapportfolio, waarin de vaardigheden van het kind zichtbaar zijn voor het kind zelf, leerkracht en ouders. Het geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind.

 

Ouderhulp

Gedurende het schooljaar maken we gebruik van ouderhulp voor activiteiten binnen en buiten school. Dit kan variëren van het ondersteunen bij computerlessen of het vervoeren en begeleiden van een groepje leerlingen bij een excursie. Via de nieuwsbrief of via de app ‘Klasbord’ wordt u door het jaar heen gevraagd of en waarbij u ons kunt assisteren.

 

Ouderraad (or.kindcentrumbreinplein@eenbes.nl)

Onze school werkt goed samen met een zeer betrokken en enthousiaste ouderraad. De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdragen en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan MR en directeur. De medezeggenschapsraad bespreekt jaarlijks de begroting en het financieel jaaroverzicht van de oudergelden. De ouderraad ondersteunt het team actief bij onder andere  Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolreis en sportdag. Ze vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. Een deel van de ouderraad heeft een taak als klassenouder.

 

Ouderraad:

Voorzitter Marjolein Manusev
Co-voorzitter               
Liesbeth Janssen
Penningmeester Linda Jansen
Materiaal beheer
Nicole van Aarle
Creatief coördinator Patricia van den Burgt
 

Lonneke van Laarhoven

 

Ellen Beekmans

 

Marlinda Hendickx

 

Nicole van de Weijer

Klassenouders:
Ellen Beekmans
Bart Heldens   groep 1/2 A
Femke Dankers  
Michelle Loomans
  groep 1/2 B
Femke Stoker
Joyce Stals     groep 3
Marlinda Hendrickx May te Boekhorst   groep 4
Saskia Biemans Lieke van den Eynden
  groep 5
Brit de Rooij  Jorien Boekhorst   groep 6
Caroline Schoonings  Nicole van Aarle   groep 7
 Rianne Stevels  Baukje van der Zanden   groep 8

 

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders gevraagd de ouderbijdrage te voldoen. Dit kan middels een overboeking of via een tikkie. De ouderbijdrage bedraagt €25,- euro per kind. Voor kinderen die na 31 maart instromen wordt in dat jaar geen ouderbijdrage gevraagd.

De bijdrage is vrijwillig en wordt over het algemeen besteed aan speciale activiteiten voor leerlingen waarvoor er geen vergoeding vanuit het ministerie ontvangen wordt, zoals vieringen en festiviteiten. U kunt de ouderbijdrage voor uw kind(eren) overmaken op rekeningnummer NL42 RABO0101433654 ten name van Ouderraad Breinplein. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Wanneer u niet in staat bent uw bijdrage uit eigen middelen te voldoen, kunt u een aanvraag doen voor ondersteuning voor het betalen van het schoolgeld via de mail: barbara.hoens@eenbes.nl 

 

Medezeggenschapsraad(MR) (mr.kindcentrumbreinplein@eenbes.nl) 

De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect – aangaan. Denk hierbij aan de veiligheid op school, het schoolplan, begroting en huisvesting.

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij sommige besluiten eerst het advies van de MR wil inwinnen en daarna een besluit kan nemen na instemming van de MR. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie.

De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen en bij dat overleg is vaak de directeur als adviseur aanwezig. Dit overleg is in principe openbaar, mits de inhoud vertrouwelijk is. 

Wilt u de vergadering bijwonen, dan neemt u contact op met de secretaris Hetty Peeters. hetty.peeters@eenbes.nl U bent toehoorder. Mocht een MR-vergadering als gevolg van de coronamaatregelen via Teams lopen, dan kunnen wij u helaas niet uitnodigen. 
 
MR Kindcentrum Breinplein plaatst geen notulen op de website, wel de agenda/bespreekpunten. De agendapunten worden eveneens in de Nieuwsbrief gezet. Bij vragen kunt u een van de MR-leden aanspreken.

 

Oudergeleding m.i.v. 04-11

Teamgeleding m.i.v. 04-11

Pepijn van Rooij - voorzitter

Hetty Peeters - secretaris

Caroline Schoonings

Monique Teepen

Elke Maas

Maike van Rodijnen

 

Kindermedezeggenschapsraad. (KMR)

Wij hebben op school een leerlingenraad (KMR) die d.m.v. verkiezingen wordt samengesteld. Uit de groepen 5 t/m 8 zit er een leerling in de raad. Om de 6 weken is er een vergadering met Barbara Hoens, de directeur. De kinderen dragen bij aan de ontwikkelingen op school en kunnen een mening geven over school. Zij koppelen ook de gespreksonder-werpen weer terug naar de groepen. 

 

Informatie aan de ouders

Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd:

-          Elke twee weken wordt er een nieuwsbrief via e-mail verspreid.

-          De leerkracht informeert de ouders via e-mail over groep specifieke activiteiten.

-          De leerkracht maakt gebruik van de app ‘Parro-app’ om informatie over de groep te delen.

 

Oudergesprekken.

-          3x per jaar is er een oudergesprek over het kind, waarbij er informatie wordt uitgewisseld tussen ouder en leerkracht. De leerkracht en ouders evalueren dit beide in MijnRapportfolio. We zijn educatief partner, dus hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In groep 7 en 8 zijn er ook gesprekken met de kinderen erbij om zo het eigenaarschap over de eigen leerproces te ontwikkelen.

-          Het eerste gesprek (november) heeft als onderwerp: hoe gaat het sociaal/emotioneel met het kind en de taak werkhouding. We vragen eerst de ouder te vertellen over het kind, daarna vertelt de leerkracht hoe de bevindingen op school zijn.

-          Het tweede gesprek (februari) heeft als onderwerp de opbrengsten die in het rapport staan.

-          Het derde gesprek (juli) heeft als onderwerp de opbrengsten die in het rapport staan. 

-          Als kinderen een bepaalde ondersteuningsbehoefte hebben zullen ze in het zorgteam worden besproken samen met de ouder,  IB-er, G.G.D. en de orthopedagoog van het Expertise Netwerk van de Eenbes. Deze gesprekken zijn 5x per jaar.

 

Door mondelinge en schriftelijke informatie houden wij u op de hoogte over wat er op school gebeurt en welke activiteiten voor u en uw kind belangrijk zijn. We organiseren aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Op deze avond staan een aantal thema’s centraal. Thema’s die we gekozen hebben als speerpunt voor het nieuwe schooljaar.

Daarnaast geeft de groepsleerkracht aan alle ouders van kinderen in zijn/haar groep uitleg over de gang van zaken betreffende zijn/haar groep.

 

Twee keer per jaar, krijgen de kinderen een rapport. Het is een digitaal rapport dat kunt u vinden in het systeem MijnRapportfolio. Hierin staat allerlei informatie over uw kind. Hoe ben ik, hoe werk ik, zijn items die door de leerkracht zijn ingevuld samen met het kind. Na het rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Soms zijn de kinderen ook aanwezig bij het gesprek.