Onderwijs

Onze school is een Eenbes school

Onze school behoort tot Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft 25 scholen voor primair onderwijs in deze regio. Eén van onze scholen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

 

Ons nieuwe Koersplan 2020-2025 ‘Leren met passie’ is in januari gelanceerd en zet de hoofdlijnen uit voor ons onderwijs in de komende jaren. Samen hebben we ons “Eenbeshuis” gebouwd. Veel van onze partners hebben meegebouwd: kinderen, ouders, leerkrachten en partners, bijvoorbeeld in de kinderopvang, het peuterwerk en het voortgezet onderwijs. De speerpunten voor de komende jaren, de 5 kamers in ons huis, richten zich zonder uitzondering op de beste keuzes voor uw kind en voor onze professionals. Uw kind en de leerkracht van uw kind verdient immers dat we er alles aan doen om het beste eruit te halen wat erin zit. Daarbij stellen we alles in het werk om leergeluk voor uw kind en werkgeluk voor de leerkracht te bereiken. Als die combinatie slaagt, dan halen we het beste uit ons onderwijs.  

 

Daarnaast werken we toe naar een Kindcentrum, waar onze school de handen ineenslaat met de partners in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en BSO.

 

De hoofdlijnen uit ons Koersplan hebben we zichtbaar gemaakt in onze eigen school en kunt u zien op een prominente plek in het gebouw. Daar kunt u ook zien welke streefdoelen we voor ogen hebben. Vanaf schooljaar 2020-2021 is de Koers ‘Leren met Passie’ volledig vertaald naar ons eigen schoolplan. (zie website)

 

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op meetbare leeropbrengsten. De inzet van onze leerkrachten is er ook op gericht om het talent in uw kind naar boven te halen en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat uw kind goed in zijn vel zit. Goed onderwijs kenmerkt zich bovendien door een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin kinderen en leerkrachten zich veilig kunnen voelen. Medewerkers bepalen de sfeer en kwaliteit van elke school. Zij maken de best passende keuzes vanuit hun persoonlijk leiderschap en geven samen met de leerlingen ‘kleur’ aan hun school. Elke school bouwt op deze manier aan een eigen identiteit en dat doen we zo duurzaam mogelijk. Daar zijn we trots op.

Onze basisschool biedt modern onderwijs in een veilige omgeving.

 

We werken met aantrekkelijk lesmateriaal. De lokalen grenzen aan verwerkingsruimtes en leerpleinen, waar kinderen zelfstandig of samen werken, spelen en leren. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling:

 

Deze uitgangspunten geven richting aan ons onderwijs:

Basisvoorwaarden realiseren

Om te kunnen leren op school zijn een aantal voorwaarden nodig. Allereerst gaat het om een veilige leersituatie waarin er vertrouwen en positieve verwachtingen zijn – relatie. Verder is het belangrijk dat een kind voldoende geloof in eigen kunnen heeft – competentie – en weet dat 'fouten maken mag'. Ten slotte zal het onderwijsaanbod kinderen moeten stimuleren tot zelf nadenken, en zelf initiatief en eigen verantwoordelijkheid nemen – autonomie.

Planmatige zorg organiseren

In de klas bieden we planmatig speciale begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. Het gaat daarbij om tijdige signalering van risico’s en om effectieve hulp via een handelingsplan of groepsoverzicht. We willen preventief denken en handelen door vroegtijdige signalering van risico’s en door goede afspraken over de leerlijnen binnen de school.

Investeren in vakbekwaamheid

Houding en gedrag van leerkrachten zijn de belangrijkste succesfactoren voor goed onderwijs. We hebben daarom blijvende aandacht voor de verdere ontwikkeling van onze vakbekwaamheid in onze school. Het gaat daarbij om het organiseren van een pedagogisch klimaat dat ondersteunend en uitdagend is. Verder gaat het om het aanbieden van een duidelijke structuur, via een effectieve instructie en lesopbouw waardoor kinderen actief betrokken worden bij de leerstof

Zelfstandigheid stimuleren

Heel belangrijk voor het leerproces op school is dat wij kinderen de ruimte geven om te groeien in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het opvoeden tot zelfsturing is allereerst een pedagogisch hoofddoel en verder ook een voorwaarde om onderwijs en zorg op maat te kunnen organiseren voor kinderen.

Werken in een professioneel team

Goed onderwijs is het resultaat van samenwerking in teamverband. Vanuit een open en professionele houding. We ondersteunen elkaar, geven feedback, dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgen samen voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod en de zorg voor de kinderen.

Goede samenwerking met ouders

We geven heldere informatie aan ouders over onze onderwijsvisie, het onderwijsaanbod, de manier van werken en de resultaten van de leerlingen. Via ouderavonden, persoonlijke gesprekken en het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Samen werken we aan goed onderwijs!