Kwaliteit

Kwaliteit bij Eenbes Basisonderwijs

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

 

De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door ons Expertise Netwerk.

De jaarlijkse schoolzelfevaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de aansluiting van onze wijze van lesgeven, onze leerstof en onze leertijd, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: we bezoeken scholen en onze school wordt bezocht door andere scholen om van elkaar te leren.

Deze systematiek van audits, visitaties en zelfevaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen en de leerkrachten er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, teams en bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. 

De eindopbrengsten

Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van Route 8 (A-Vision).

Indien de eindopbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gesprek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning.

Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren boven het landelijke gemiddelde.

De managementrapportage

De kwaliteitszorg bij Eenbes Basisonderwijs is een cyclisch geheel van activiteiten dat erop gericht is om onze scholen continu te ontwikkelen. Dit is noodzakelijk omdat onze maatschappij ook continu in ontwikkeling is.

Om met onze schoolleiders over de schoolontwikkeling gericht in gesprek te kunnen zijn, verzamelt Eenbes managementdata over de school die tijdens de jaarlijkse managementgesprekken tussen de schoolleider en de bestuurder van context worden voorzien. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn richting gevers voor de schoolleider voor de verdere schoolontwikkeling.

Onze opbrengsten

Om u een beeld te geven van de behaalde resultaten bij de Eindtoets (route 8), hebben wij deze van de laatste drie jaren in onderstaande tabel in beeld gebracht. Hierbij vermelden wij dat ál onze leerlingen deelnemen aan de eindtoets, dus ook de kinderen die met veel extra zorg het regulier onderwijs op onze school hebben gevolgd.

 

Scores Eindtoets

Eindtoets

2020

2021 (route 8)

2022 (route 8)

Landelijk gemiddelde

geen score i.v.m.Corona

208

200

Onze schoolscore

geen score i.v.m.Corona

207

199,5

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

Uitstroomgegevens

2020

2021

2022

Aantal schoolverlaters

28

39

35

VMBO-leerlingen*

47%

45%

37%

HAVO-VWO- leerlingen

53%

55%

63%

* Landelijk gezien stroomt ongeveer 60% van de schoolverlaters uit het basisonderwijs door naar het VMBO.

  

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.