Kwaliteit

Kwaliteit bij Eenbes Basisonderwijs

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

 

De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door ons Expertise Netwerk.

De jaarlijkse schoolzelfevaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de aansluiting van onze wijze van lesgeven, onze leerstof en onze leertijd, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: we bezoeken scholen en onze school wordt bezocht door andere scholen om van elkaar te leren.

Deze systematiek van audits, visitaties en zelfevaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen en de leerkrachten er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, teams en bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. D.m.v. de afnamen in 2015, 2017 en 2019 kunnen we trends in de waarderingen zien en daarvan leren.

De eindopbrengsten

Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van Route 8 (A-Vision).

Indien de eindopbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gesprek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning.

Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren boven het landelijke gemiddelde.

De managementrapportage

De kwaliteitszorg bij Eenbes Basisonderwijs is een cyclisch geheel van activiteiten dat erop gericht is om onze scholen continu te ontwikkelen. Dit is noodzakelijk omdat onze maatschappij ook continu in ontwikkeling is.

Om met onze schoolleiders over de schoolontwikkeling gericht in gesprek te kunnen zijn, verzamelt Eenbes managementdata over de school die tijdens de jaarlijkse managementgesprekken tussen de schoolleider en de bestuurder van context worden voorzien. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn richting gevers voor de schoolleider voor de verdere schoolontwikkeling.

Onze resultaten

Om u een beeld te geven van de behaalde resultaten bij de Cito Eindtoets, hebben wij deze van de laatste drie jaren in onderstaande tabel in beeld gebracht. Hierbij vermelden wij dat ál onze leerlingen deelnemen aan de eindtoets, dus ook de kinderen die met veel extra zorg het regulier onderwijs op onze school hebben gevolgd. De resultaten zijn gesplist in gegevens van de twee scholen waaruit Kindcentrum Breinplein ontstaan is.

 

Cito scores basisschool Brukelum

Cito eindtoets

2018

2019

2020

Landelijk Cito gemiddelde

534,9

535,7

Geen score

Onze Cito schoolscore

533

537,0

Geen score

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs basisschool Brukelum

Uitstroomgegevens

2018

2019

2020

Aantal schoolverlaters

21

25

28

VMBO-leerlingen*

43%

43%

47%

HAVO-VWO- leerlingen

57%

57%

53%

* Landelijk gezien stroomt ongeveer 60% van de schoolverlaters uit het basisonderwijs door naar het VMBO.

 

 

Cito scores basisschool De Heindert

Cito eindtoets

2018

2019

2020

Landelijk Cito gemiddelde

534,9

535,7

Geen score

Onze Cito schoolscore

535,4

533,1

Geen score

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs basisschool De Heindert

Uitstroomgegevens

2018

2019

2020

Aantal schoolverlaters

18

14

19

VMBO-leerlingen*

50%

75%

37%

HAVO-VWO- leerlingen

50%

25%

63%

* Landelijk gezien stroomt ongeveer 60% van de schoolverlaters uit het basisonderwijs door naar het VMBO.

  

In schooljaar 2017-2018 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. Onze directeur voert met alle achtste-groepers een gesprek over de prognose in november van elk schooljaar.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.